• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Σκοπός

Αντικείμενο - Σκοπός

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» είναι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα οργάνωσης, ηγεσίας και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων.

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στοχεύει να:
– εξειδικεύσει στελέχη της εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Εκπαιδευτικών Μονάδων, προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας και διοίκησης,
– εστιάσει στη συστηματική εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) στο πεδίο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων,
– καλλιεργήσει στους φοιτητές του ΠΜΣ τη γνώση και τη διάθεση ώστε να μετατρέπουν μια εκπαιδευτική μονάδα σε ένα οργανισμό που εξελίσσεται και βελτιώνεται λειτουργώντας αποτελεσματικά και αποδοτικά,
– αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών του ΠΜΣ ώστε να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών, προκειμένου:

  • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομιών σε εκπαιδευτικές μονάδες προκειμένου:
  • να στελεχώνουν τις θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών,
  • να αποκτούν στέρεες γνωστικές βάσεις για το επιστημονικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης,
  • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα της αποτελεσματικής μάθησης και της κοινωνικοποίησης σε όλους τους εκπαιδευομένους, αλλά και να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες δημιουργικής απασχόλησης για όλους τους εκπαιδευτικούς,
  • να είναι σε θέση να αξιολογούν και να καταρτίζουν εκπαιδευτικά αποτελέσματα και προγράμματα,
  • να είναι προετοιμασμένοι να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης και έργων με βάση τις ανάγκες αλλά και τα δυνατά σημεία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών,
  • να διαμορφώνουν οργανωμένα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης και να επιδιώκουν συνεχώς τη νέα γνώση,
  • να γνωρίζουν πώς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και τα δίκτυα επικοινωνίας εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικών και γονέων, και τέλος
  • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, που να ευνοεί τις αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και με τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]